Antirassistisches Straßenfest

Getränke & Essen - Bands & Musik - Kinderprogramm - Flohmarkt - Bingo
Hrana i piće - Bendovi i muzika - Dječiji program - Pijac / buvljak
Drinks & Food - Bands & Music - Kids' Program - Flea Market
İçecek ve yiyecekler - Müzik ve müzik grupları - Çocuklar için program - Bit pazarı

Wann?
Sonntag, 27.09.2015 14:00

Wo?
Wallensteinplatz, 1200 Wien

Alle, die hier sind, sind von hier!

Antirassistisches Straßenfest Wallensteinplatz - Getränke & Essen, Bands & Musik, Kinderprogramm, Flohmarkt

FREE WALLY - Heute und jeden Tag!

Auf dem Wallensteinplatz ist Platz für alle Menschen, aber kein Platz für rechts. Brigittenau ist einer der ärmsten Bezirke in Wien. Manche Gruppen wollen uns einreden, dass nicht die falsche Verteilung des Wohlstands daran schuld ist, sondern bestimmte Menschen - Muslime, zugewanderte Familien. Sie wollen uns einreden, dass nicht unsere Vermieter_innen, die 100 Wohnungen leerstehen lassen, weil sie sie irgendwann teuer verkaufen wollen, an den hohen Mieten schuld sind - sondern die Zugewanderten. Dass nicht die Politik schuld ist, dass Reiche immer reicher werden und Arme ärmer werden, sondern ein Flüchtling, der ein Handy besitzt. Sie wollen uns einreden, dass wir Banken retten, aber Menschen vor den Toren Europas ertrinken lassen sollen. Und sie wollen uns einreden, dass wir immer Ausländer_in bleiben, egal, wie lang unsere Familie schon hier lebt. Aber wir schauen nicht länger zu.

Wir befreien den Wallensteinplatz. Hier ist kein Platz für die FPÖ und Rassismus. Hier ist auch kein Platz für Antisemitismus und Romafeindlichkeit. Hier ist kein Platz für das Hetzen gegen Arbeitslose und Mindestsicherungsbezieher_innen. Bewegungsfreiheit für alle Menschen, egal, welcher Herkunft, welcher Religion, welchen Geschlechts* und welcher sexuellen Orientierung.

 

Svi koji su ovdje, su odavde!

Antirasistična ulična fešta Wallensteinplatz - Hrana i piće, Bendovi i muzika, Dječiji program, Pijac / buvljak

FREE WALLY - Danas i svaki dan!

Na Wallenstein Platzu ima mjesta za sve ljude, ali nema mjesta za fašizam. Brigittenau je jedan od naj siromašnijih Bezirka u Beču. Neke grupe žele da nas nagovore, da nije problem u pogrešnom raspodjelu blagostanja ili bogatstva, nego da su neki ljudi - Muslimani, doseljeni ljudi, problem. Pričaju nam, kako vlasnici, posjedujući stotine stanova, koji stoje prazni, tako da bi ih oni skupo prodavali, nisu odgovorni za visoke kirije, nego da su krivi oni koji su došli u ovu zemlju, naime stranci. Govore nam da nije politika kriva da su bogati sve bogatiji a siromašni sve siromašniji, nego da je kriva jedna izbjeglica, koja drži jedan Smart Phone u ruci. Žele da nas nagovore, da spasimo banke, a da pustimo ljude ispred naše evropske vratnice da tone. A pogotvo žele nas uvjeriti, da smo mi vječni stranci, svejedno koliko dugo naša familija već živi u ovoj zemlji. Ali mi nećemo to vise prihvatiti.

Mi oslobađamo Wallensteinplatz! Ovdje nema mjesta za FPÖ i nema mjesta za rasizam. Nema mjesta za antisemitisam i neprijateljstvo prema romima. Nema mjesta za ljude koji govore da su nezapošljeni i ljudi koji primaju „Mindestsicherung“ prosjaci. Sloboda kretanja za sve ljjude, svejedno odakle su, kojoj religiji, kojem rodu* ili seksualnoj orijentaciji pripadaju.

 

Burada olan herkes buralidir!

Irkçılık karşıtı Wallensteinplatz sokak festivali - İçecek ve yiyecekler, Müzikve müzik grupları, Çocuklar için program, Bit pazari

FREE WALLY - Bugün ve her gün!

Wallensteinplatz’ da sağcılar dışında herkese yer vardır. Brigittenau Viyana’nın en fakir ilçelerinden biridir. Bazı gruplar bizi bunun sebebinin, refah dağılımının yanlış olmasından değil de, belirli insanların olduğuna ikna etmek istiyorlar - Müslümanların, göçmen ailelerin. Bizleri yüksek kira bedellerinin sorumlusunun yüzlerce evini boş tutup ilerde daha pahalıya satmak isteyen ev sahiplerinin değil de, göçmenlerin olduğuna ikna etmek istiyorlar. Zenginin daha zenginleşmesinin, fakirin daha fakirleşmesinin suçlusunun politikanın değil de, cep telefonu sahibi ilticacı olduğunu söylüyorlar. Bizleri bankaları kurtarmaya ama insanların Avrupa kapısında denizlerde boğulmasına göz yummaya ikna etmek istiyorlar. Ve bizleri burada ne kadar uzun yaşarsak yaşayalım hep yabancı kalmamıza ikna etmek istiyorlar. Artık buna seyirci kalmayacağız.

Wallensteinplatz’ı özgürleştireceğiz. Burada ırkçılığa ve FPÖ’ye yer yok. Burada Yahudi ve Roman düşmanlığına yer yok. Burada işsizlere ve sosyal yardımla yaşayanlara karşı kışkırtmaya da yer yok. Etnik kökeni, dini, cinsiyeti ve cinsel yönelimi ne olursa olsun, tüm insanlar için dolaşım özgürlüğü. Bizi bölmelerine izin vermeyeceğiz.

 

Everyone who’s here belongs here!

Antiracist festival Wallensteinplatz - Drinks & Food, Bands & Music, Kids' Program, Flea Market

FREE WALLY! Today and every day!

There is place for all people at Wallensteinplatz, but there is no place for the Right. Brigittenau is one of the poorest districts in Vienna. Some groups want to tell us that not a false distribution of wealth but rather certain people are to blame - Muslims, immigrant families. They want to tell us that it is not our landlord, who leaves 100 apartments empty because he wants to sell them at a higher price later, who is responsible for the high rents - but the immigrants. They want to tell us that it is not the fault of politics that the rich always get richer and the poor poorer, but rather a refugee who owns a cell phone. They want to tell us that we should save banks but let people drown at the gates of Europe. And they want to tell us that we always remain foreigners, no matter how long our family has already lived here. But we are no longer standing by idly.

We are liberating Wallensteinplatz. There is no place here for the FPÖ and racism. There is also no place here for Anti-Semitism and anti-Roma sentiments. There is no place here for bashing the unemployed and those on welfare. Freedom of movement for all people, regardless of background, religion, gender and sexual orientation.

 

Aufruf und Infos auf Facebook